e
Published
28 .sep.2017

Lucerne – mulighed for mere protein fra egne marker

Flere landmænd får øjnene op for og stifter bekendtskab med lucerne, som kan øge gårdens selvforsyningsgrad af protein og dermed erstatte dyrt indkøb soya-protein. Prisen på soyaprotein afhænger af efterspørgslen på verdensmarkedet men også den førte politik og kan derfor hurtigt blive et dyrt og uforudsigeligt bekendtskab Egenproduktion af protein ved dyrkning af lucerne er langt hen af vejen forudsigelig.

Sikker afgrøde og ensartet foderplan

I det idylliske, fynske landskab, ikke langt fra Svendborg, finder vi Gårdejer Hans Chr. Halmø som til daglig driver Dongsgaard med en besætning bestående af 1.000 stk. jerseykøer. Hans Chr. Halmø har set fordelene ved at dyrke lucerne og lade den indgå som en vigtig bestanddel af gårdens sædskifte og besætningens foderplan. ”Lucerne er en sikker afgrøde med et stabilt udbytte og kvalitet, som giver en ensartet fodring i stalden”, fortæller Hans Chr. Halmø.

Igennem årene har Hans Chr. Halmø ikke alene afprøvet forskellige sorter af lucerne men også fundet et optimalt treårigt sædskifte, hvori lucerne indgår. Hvert år udlægges derfor 35 ha lucerne af DLF's topsort, CRENO, i vårbyg. ”Ved at udlægge lucerne i dæksæd af vårbyg til helsæd eller modenhed i foråret, sikrer vi et højt udbytte allerede i første år”, forklarer Hans Chr. Halmø, som allerede har gjort egne erfaringen med gårdens klimatiske forhold, den fynske muld og udlægning af lucerne i ren-bestand.

De 1.000 Jersey køer hos Hans Chr. Halmø sætter pris på det ensartede foder, som lucerne kan give på Sydfyn.

Nem, stabil og med højt proteinudbytte

”Lucerne er en nem afgrøde, der giver et højt og stabilt udbytte af protein hvert år”, fortæller Hans Chr. Halmø. Han supplerer med at fortælle om fordelen ved, at første slæt kan foretages i juni, hvor vejrforholdene stort set altid er optimale. Han pointerer samtidig, at proteinindholdet og foderværdien ikke ændres væsentligt, selvom et slæt forsinkes, og at netop denne fordel er af stor betydning for gårdens øvrige gøremål, ikke mindst fordi det sikrer fleksibilitet i forhold til maskinstationen og ensilering. Andet slæt tages i august, mens sidste slæt tages i slutning af september eller i starten af oktober afhængigt af vejret.

Det første slæt af lucerne CRENO blev taget sidst i maj 2017.

Lucerne kan reducerer brugen af kvælstof

Lucernes kvælstoffikserende egenskaber ser Hans Chr. Halmø komme til udtryk i den efterfølgende afgrøde. ”Vi ser en meget kraftigere og hurtigere vækst i den efterfølgende afgrøde, og vi har derfor kunne reducere udbringning af kvælstof”. Der anvendes en blanding af lucerne og græs, fordi græsset er med til at give en fin bund i lucernen. For at holde en god balance mellem lucerne og græs, i de tilfælde hvor lucerne dominerer, holdes udbringning af gylle på et minimum for ikke at svække lucernen i forhold til græsset. I stedet fokuseres på en optimal tildeling af kalium og fosfor ved brug af handelsgødning.

Udvikling og afprøvning er nøgleord i den daglige drift

Selvom Hans Chr. Halmø allerede er langt i dyrkning og brugen af lucerne, så stopper det ikke her. I øjeblikket afprøves flere af DLF's nye topsorter, der markedsføres under navnet DLF Alfalfa - med henblik på at finde den mest optimale for de lokale klimatiske forhold, foderets kvalitet og køernes ydelse. Her ud over overvejes det i øjeblikket at finde andre græstyper der kan udlægges sammen med lucerne til at give en god bund i marken uden at påvirke udbyttet negativt.

Korrekt crimpning er vigtigt når der tages slæt på lucerne.

DLF har valgt at tage del i udviklingen inden for anvendelse af lucerne og være forrest i feltet, når det kommer til nye sorter. DLF investerede i 2016 i et lucerne forædlingsprogram, hvor indtil flere lovende sorter er sendt i afprøvning med henblik på at komme på markedet. Sorterne er især tilpasset et mere tempereret klima. Lucerne fra DLF markedsføres under navnet DLF Alfalfa

Faktaboks:

  • 1000 jerseykøer med en ydelse på 10.448 kg EKM
  • Stigning på 1.000 kg mælk efter overgang til lucerne pga. ensartet fodring
  • 850 ha heraf 100 ha lucerne (13.000 FE/ha i 2016)
  • Anvender fast kørespor for at skåne lucerne