Hjemmeavlet protein

Der er stor fokus på hjemmeavlet protein til, at sikre en god selvforsyning og spare på indkøbt protein som eksempelvis rapskager. Græsmarken kan være med til at sikre en stor del af din proteinforsyning.

Der er flere måder, du kan optimere proteinindholdet i græsset:
- Hyppige slæt giver højere proteinindhold og bedre fordøjelighed af græsset. Den bedre fordøjelighed giver en øget grovfoderoptagelse og en højere mælkeydelse
- En øget kløverandel bidrager til et højere proteinindhold og den såkaldte ”bælgplanteeffekt”, der medfører højere grovfoderoptagelse og stigende mælkeydelse. Forsøg har vist, at 15 % mere kløver giver 0,6-0,7 kg mælk mere pr. ko pr. dag.

Ny kløver - BRIANNA
BRIANNA er en ny type hvidkløver med ekstra store blade, der gør, at den konkurrerer bedre med konkurrencestærke græsser. BRIANNA kan derfor med fordel indgå i slætgræs-blandinger, hvor den kan være med til at sikre en god kløverandel i græsmarken. BRIANNA er afprøvet i landsforsøgene og viser et højt proteinindhold og en bedre fordøjelighed. Du kan få BRIANNA i vores ForageMax-slætgræs blandinger.

Korrekt slættidspunkt giver mere protein
Proteinindholdet i dine græsslæt afhænger meget af, hvornår du tager slæt. I nedenstående figur kan du se hvordan proteinindholdet ændrer sig ved hhv. 1., 2. og 3. slæt ved tre forskellige slætblandinger.

Bælgplanter bidrager med gode egenskaber
I græsblandingerne indgår bælgplanter typisk i form af hvidkløver og/eller rødkløver. Men også lucerne viser gode resultater på tørre lerjorde, da den har en kraftig pælerod, der kan hente vand og næring.

Bælgplanter har gode egenskaber
- Bælgplanter fikserer kvælstof, der kan forsyne græsset med kvælstof og dermed sænke behovet for indkøbt gødning
- Et øget indhold af bælgplanter bidrager med højt proteinindhold, en god fordøjelighed, øget tørstofoptagelse og højere mælkeydelse
- Lucerne er meget tørketolerant. Når græsset stopper med at vokse som følge af tørke, fortsætter lucerne væksten
- Bælgplanter har et lavere CO2 aftryk bl.a. som følge af mindre belastning fra indkøbt protein og kunstgødning

Pas godt på kløver og lucerne:
- Korrekt og rettidig etablering
- Juster din gødskningsstrategi så du sikrer en høj andel kløver i græsmarken
- Pas på konkurrence fra græs i etableringsfasen
- Undgå for meget overkørsel – etablér kørespor