Privatlivspolitik - For kunder

Dataansvarlig

DLF Seeds A/S                          
Ny Østergade 9                        
4000 Roskilde                          

CVR-nr.: 62556013                   

Telefon: +45 4633 0300, Mail: dlf@dlf.dk

Hos DLF prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du gør forretning med DLF, besøger vores hjemmeside og/eller anvender de øvrige services/funktioner, vi tilbyder.

1. Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vi benytter dine personoplysninger til følgende formål:

  • Gennemføre salg, tilbudsgivning, levering, fakturering, opfølgning, reklamationer. Elektroniske nyhedsbreve, invitationer til arrangementer. Forsøg og demonstrationer, fotos af produkter, arealer og personer til brug i artikler, produkthæfter, produktblade, hjemmesider, kataloger og udstillinger. 

2. Må vi behandle dine data?

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er et eller flere af følgende forhold:

  • Behandlingen er nødvendig for at kunne indgå og opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
  • Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
  • Den registrerede har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

3. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Navn, adresse, tlf.nr., mail, CVR-/CHR-nummer
  • Stillingsbetegnelse/titel
  • Afhentnings- og leveringsadresser
  • Bankoplysninger
  • kreditværdighed

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagere:

  • Bogholderi, kreditvurderingsselskaber, hosting af IT systemer, koncernbundne virksomheder, transportører/eksterne vognmænd, underleverandører mv. Ligeledes videregiver vi dine personoplysninger til relevante offentlige myndigheder i det omfang, vi er forpligtiget hertil f.eks. Landbrugsstyrelsen.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi benytter Microsoft Office 365 og Microsoft Dynamics NAV, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-kommissionen som et såkaldt ”sikkert tredjeland” og ellers sker overførslen jf. EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, men vores databehandlere kan have servere stående uden for EU og EØS (ATEA).

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer direkte fra dig, fra CVR-registre, fra CHR-registre samt andre offentligt tilgængelige registre.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er relevant i forhold til at kunne opfylde ovenfor anførte formål. Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. Dette kan eksempelvis være ved afmelding af nyhedsbrev.

8. Automatiske afgørelser, herunder profilering

DLF anvender i nogle tilfælde profilering for at kunne tilbyde specifikke og relevante produkter eller serviceydelser ud fra præferencer.

DLF anvender desuden kreditvurderingsbureauer for at forhindre økonomiske tab.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du fx i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre i selve de nyhedsbreve du får tilsendt eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder dog ikke, så længe oplysningerne er nødvendige til at opfylde kontraktlige forpligtelser eller andre formål, hvortil de er indsamlet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

12. Ændringer til privatlivspolitikken

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende politik vil fremgå af denne side. Du bør derfor regelmæssigt tjekke privatlivspolitikken for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

Sidst opdateret: 2019-02-06