Privatlivspolitik - For frøavlere og rapsleverandører

Dataansvar

Denne Privatlivspolitik omfatter følgende selskaber:

DLF AmbA (CVR-nr. 69459218), Ny Østergade 9, 4000 Roskilde

DLF Seeds A/S (CVR nr. 62556013), Ny Østergade 9, 4000 Roskilde

Herefter samlet benævnt ”DLF”.

Hos DLF prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler de oplysninger, vi kommer i besiddelse af, når du gør forretning med DLF, besøger vores hjemmeside og/eller anvender de øvrige services/funktioner, vi tilbyder.

Kontakt: Telefon: +45 4633 0300        E-mail: grower@dlf.com

1.Formålet med behandlingen af dine personoplysninger

Vi indsamler, opbevarer og behandler forskellige kategorier af oplysninger om dig med det primære formål at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til frøavlskontrakten. Desuden anvender vi dine oplysninger i forbindelse med opkøb af olieraps.

Oplysningerne anvendes til:

 • Håndtering af samhandelsforhold, herunder
  • Oprettelse af kontrakter og registrering af kontraktmæssige forhold, afregning af leveret frø og opkøbt olieraps, levering og fakturering af varekøb
 • Kommunikation, herunder udsendelse af Tidsskrift for Frøavl, Produktionsdata og nyhedsbreve, såsom
  • Frøavlsinfo
  • Invitationer til faglige arrangementer, fx markvandringer og avlermøder
  • Orientering om nye produkter og ydelser
 • Kontrol af produktions- og finansielle/ejermæssige forhold
 • Statistik og analyse (benchmark)
 • Oprettelse af personlig side på AvlerLOGIN
 • Overholdelse af gældende lovgivning:
  • Dokumentationspligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Håndtering af forespørgsler og klager
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister

Særligt for delegerede

Hvert år efter avlermøderne i december måned bringer vi en oversigt med navne og kontaktoplysninger på de delegerede i Tidsskrift for Frøavl. Derudover vises de delegerede med foto og kontaktoplysninger på hjemmesiden www.dlf.dk, således at frøavlere har mulighed for at kontakte en delegeret i sit lokalområde Der henvises i øvrigt til Medlemsdemokrati i DLF AmbA, som beskriver DLF’s møde- og kommunikationsstruktur rettet mod de delegerede.

2.Må vi behandle dine data?

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er et eller flere af følgende forhold:

 • Behandlingen er nødvendig for at kunne indgå og opfylde en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
 • Den registrerede har givet samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til anmeldelse og certificering af frøavlen hos myndighederne, jf. den senest opdaterede ”Bekendtgørelse om markfrø” fra Miljø- og Fødevareministeriet.
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. tinglysningsloven

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at afgive disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan opretholde et samarbejde, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde kontrakten og forpligtelser.

3.Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler, behandler og opbevarer følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Private og arbejdskontaktoplysninger:
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon-/faxnummer
  • E-mailadresse
 • Stillingsbetegnelse/titel
 • Ejerforhold (underskriftsberettigelse)
 • Oplysninger om kontaktpersoner og ansatte medarbejdere
 • Kunde-/avlernummer
 • Afhentnings-/leveringsadresser
 • Selskabsform
 • CPR-nr.
 • CVR-nr. (og SE-nummer)
 • ØKO aut.nr.
 • Bankoplysninger/NemKonto
 • Markadresser/GPS-koordinater
 • Fotos
 • Kreditværdighed
 • Registrering af høstpant og tranport
 • AvlerLOGIN
  • Brugernavn
  • Adgangskode
  • NemID oplysninger
  • Underbrugere
  • IP-adresse

4.Modtagere eller kategorier af modtagere

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Koncernforbundne virksomheder
 • Internt mellem DLF Seeds A/S og DLF AmbA
 • Offentlige myndigheder og erhvervsregistre
 • Transportører/eksterne vognmænd
 • SEGES
 • Tystoftefonden
 • Revisionsselskab
 • Banker
 • Advokater
 • IT-leverandører
 • Andre leverandører, herunder leverandører af kontroller

I det omfang det er påkrævet, er der indgået databehandleraftaler med relevante databehandlere.

5.Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi benytter Microsoft Office 365 og Microsoft Dynamics NAV, hvorfor der kan ske overførsel af personoplysninger til lande udenfor EU. Du kan se listerne over Microsofts underdatabehandlere på Microsofts hjemmeside.

I nogle tilfælde er landet godkendt af EU-kommissionen som et såkaldt ”sikkert tredjeland” og ellers sker overførslen på jf. EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. Men vores databehandlere kan have servere stående udenfor for EU og EØS (ATEA)

6.Hvor dine personoplysninger stammer fra

Personoplysningerne indsamles primært fra dig selv. Herudover indsamler vi personoplysninger fra følgende kilder:

 • Offentlige erhvervsregistre, f.eks. CVR/VIRK, Statstidende, Landbrugsstyrelsen,
 • Fra bobestyrere/kuratorer
 • Personbogen
 • RKI
 • Attradius

7.Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe det er relevant i forhold til at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog normalt ikke længere end 5 år efter endt kontraktforhold.

Visse oplysninger kan opbevares i en længere periode, hvis de fx indgår i beregning af benchmark, eller i tilfælde hvor DLF er lovmæssigt forpligtet til at opbevare oplysningerne i længere tid (fx af hensyn til sporbarhed).

8.Automatiske afgørelser, herunder profilering

DLF anvender i nogle tilfælde profilering for at kunne tilbyde specifikke og relevante produkter eller serviceydelser ud fra præferencer.

DLF anvender desuden kreditvurderingsbureauer for at forhindre økonomiske tab.

9.Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis du fx i forbindelse med tilmelding til et nyhedsbrev har afgivet samtykke, så kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre i selve de nyhedsbreve du får tilsendt eller ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10.Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder dog ikke, så længe oplysningerne er nødvendige til at opfylde kontraktlige forpligtelser eller andre formål, hvortil de er indsamlet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11.Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

12.Ændringer til privatlivspolitikken

Vi evaluerer og opdaterer løbende denne privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende politik vil fremgå af denne side. Du bør derfor regelmæssigt tjekke privatlivspolitikken for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.

 

 

Sidst opdateret: 01-02-2019